แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์สุวิมล  อาภาผล

อาจารย์สาขาโฆษณา

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree Master of Business Administration (Marketing),Ramkhamhaeng University

Bachelor's Degree Communication Arts (Public Relations) , Suan SunandhaRajabhat University

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์

สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

วุฒิการศึกษา :

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ดุษฎี  นิลดำ

สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree Master of  Arts (Advertising), Chulalongkorn  University

Bachelor's Degree Bachelor of Arts (Advertising), Bangkok University


อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ชิโนรส  ถิ่นวิไลสกุล

สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree

Master of Art (Communication) (M.A.)

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา

หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

วุฒิการศึกษา :

Doctor's Degree Doctor of Philosophy (Communication), Naresuan University 
Master's Degree

Master of Arts (Development Communication), Chulalongkorn University

No Data

03. 2019