แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2017 
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017
รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'


ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ    

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ

3.เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริต

 

เจ้าของโครงการ ฯ

• ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

ผู้ดำเนินโครงการ ฯ

• สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

• ทรู วิชั่นส์

• ทรู มูฟเอช

 

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ

• สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.trueplookpanya.com

www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

www.truevisionswecare.com

 

ประเภทของการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที 

รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

 

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...

      1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่

              ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู 

              เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

              ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560

      2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก 

              • การตอบโจทย์

              • ความ WOW ของไอเดีย

              • การใช้ภาษาที่เหมาะสม

              • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

      3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board)  จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ให้ทำบนกระดาษขนาด  A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน  (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)

      4) ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม  จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ  “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา”  เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

      1) คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

      2) ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  10 ทีม   จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา  ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

      3) ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ  DVD  ไฟล์  MP4  และ WMV  ความละเอียด HD  1080p (1920 x 1080)  ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560   (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

    1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะกรรมการจาก  ทรู คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา

      2) คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด

      3) งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ

      4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา  ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

      5) ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ

        6) คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

        7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

      1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม 

              • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

              • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

              • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์       ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท

 

      2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 

              • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

      3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

              • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

      4) รางวัล Popular Vote

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

              • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

      5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล

              • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

              • ประกาศนียบัตร

 

      6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดรวมคะแนนจากการชม  คอมเม้นท์  และแชร์สูงที่สุด

           ทาง www.youtube.com/truemoveh

              • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 460,000 บาท

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  โทร. 02-764-9773

E-Mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2017

ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ                                วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน                              วันที่ 1 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1                วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2560

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2                วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ                                

ทาง www.trueplookpanya.com

www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

www.truevisionswecare.com                        วันที่ 17 ตุลาคม 2560

กิจกรรม Workshop                                       วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560

คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ                        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาผลิตโฆษณา                                   วันที่ 4 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ                     วันที่ 6 ธันวาคม 2560

On Air Spot ผลงาน 10 ทีม                            วันที่ 13 - 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย               วันที่ 18 ธันวาคม 2560

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล                           วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 
11. 2018