แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตงานและร่วมบันทึกเทปรายการสามแยกปากหวาน ทางช่อง GMM 25 เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน


       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตงาน พร้อมร่วมบันทึกเทปรายการ สามแยกปากหวาน ทางช่อง GMM 25 ซึ่งมี ว่าน ธนกฤต ออฟ ปองศักดิ์ และ ป๊อบ ปองกูล เป็นพิธีกร โดยมีแขกรับเชิญ เทปแรก คือ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ และ ปาน ธนพร แวกประยูร และเทปที่สอง คือ ปาล์มมี่ ปานเจริญ ณ GMM Studio  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียนตามปรัชญาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

11. 2018