แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
True Young Producer Award 2013
ในหัวข้อ “change…เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่”
 
 
กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในหัวข้อ “change...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่”   ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ 
ทรู วิชั่นส์  
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ     
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
3.เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา  โดยเชิญชวนนิสิต – นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต - นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  10 ทีม นำมาออกอากาศ ทางทรูวิชั่นส์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั่วไป
 
เจ้าของโครงการ
- กลุ่มบริษัท ทรู
 
ผู้ดำเนินโครงการ
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- ทรู วิชั่นส์ 
 
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน
- มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน  3 คน  โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1  ผลงาน
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 
 
รับใบสมัครได้ที่ 
คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ ทุกสถาบัน 
ดาวน์โหลดใบสมัคร และครีเอทีฟบรีฟได้ที่ www.truevisionswecare.com,www.facebook.com/trueyoungproduceraward www.trueplookpanya.com
 
ประเภทของการประกวด
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “change...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่”
ความยาวไม่เกิน 60 วินาที  
 
หลักเกณฑ์การประกวด 
การคัดเลือกรอบ Story Board
คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยายของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “change...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่” โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...
1)ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board)  มาที่...   
แผนกกิจกรรมองค์กร  ทรู วิชั่นส์  เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15   
ถนนพระรามหก   แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
2)ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาจากไอเดียการนำเสนอ 
ความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ และเนื้อหาของ Story Board เป็นหลัก
3)ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษขนาด A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 
4 ภาพ  โดยวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด ) โดย 1 ทีม ส่งผลงานโฆษณาต้นร่างไม่เกิน 5 แผ่น  A4 
4)ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (จำนวน 20 ทีม) จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา”  เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2556  ณ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์  กรุงเทพฯ  เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณา  จากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงาน ด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา
 
 ***  ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้  ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***
 
การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ 
1)คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
2)ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ถึง 
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556
3)ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมในรูปแบบของ DVD ที่แผนกกิจกรรมองค์กร  ทรู วิชั่นส์  เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15   ถนนพระรามหก   แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400    ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556  (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.)
 
การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
1)คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556  โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มบริษัท ทรู , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  , ทรู วิชั่นส์ , และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา 
2)คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม   จากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
3)หากผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
4)เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรู วิชั่นส์และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
5)ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม  เป็นของกลุ่มบริษัท ทรู  ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 
6)คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7)ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
 
รางวัล และ ทุนการศึกษา
1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม  
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ Dentsu ประเทศญี่ปุ่น
  (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท
  รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 270,000 บาท
 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
4) รางวัล Popular Vote   
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- ประกาศนียบัตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกกิจกรรมองค์กร ทรู วิชั่นส์  โทร. 0-2615-9751,0-2615-9769 ,089-139-6064
โทรสาร.0-2615-9119
 
วัน / เวลา จัดโครงการ True Young Producer Award 2013
เปิดตัวโครงการฯ :วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556
Road Show แนะนำโครงการฯ :วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 :วันที่ 9 - 13  กันยายน 2556
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 :วันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน 2556
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ     วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
 ทาง www.truevisionswecare.com , www.trueplookpanya.com  
 www.facebook.com/trueyoungproduceraward
กิจกรรม Workshop :วันที่  9 - 11 ตุลาคม 2556
คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ :วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ(10 ทีม) :วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
ระยะเวลาผลิตโฆษณา :วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
On Air Spot เชิญโหวผลงาน 10 ทีม :วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ถึง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย :  วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556  
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :    วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
04. 2018