แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ่านต่อ

วจก. จัดประชุมการจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

08. 2017